محصولات آبخوری نیپل طیوران تجهیز

سیستم آبخوری نیپل

قیمت خط ۱۸۰/۰۰۰ تومان

سر و ته خط ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان

فشارشکن طرح بیگ هردزمن

قیمت ۵۵۰/۰۰۰ تومان

کاسه دو پایه آبخوری نیپل

قیمت ۴/۵۰۰ تومان

سوزن آبخوری نیپل استیل taren

قیمت ۲۵/۰۰۰ تومان

فشارشکن آبخوری جام نو

قیمت ۵۰۰/۰۰۰ تومان

سوزن آبخوری نیپل بندکی clr

قیمت ۳۵/۰۰۰ تومان

وینچ سقفی آبخوری

قیمت ۸۰۰/۰۰۰ تومان

رابط اس پلاستیکی آبخوری نیپل

قیمت ۳/۵۰۰ تومان

بست موف پلاستیکی آبخوری نیپل

قیمت ۵/۰۰۰ تومان

فشار شکن آبخوری نیپل پارس

قیمت ۴۸۰/۰۰۰ تومان

بست رابط لوله فلزی آبخوری

قیمت ۱۰/۰۰۰ تومان

قرقره پلاستیکی آبخوری و دانخوری

قیمت ۷/۰۰۰ تومان

کاسه آبخوری تک پایه ستاره

قیمت ۴/۵۰۰ تومان

سوزن آبخوری نیپل استیل clr

قیمت ۲۵/۰۰۰ تومان

سوزن آبخوری نیپل پلاستیکی taren

قیمت ۱۸/۰۰۰ تومان

سطل مدرج ستاره

قیمت ۶۸/۰۰۰ تومان