طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
مازندران/آمل/میدان قائم/پاساژ قائم/ طبقه همکف
نمونه کارها

نمونه کارها

پنجره اینلت

پنجره اینلت پارس

پنجره اینلت پارس پنجره اینلت پارس دریچه ای است کاملا قابل کنترل،در ابعاد مختلف که  هوای ورودی سالن از طریق آن در جهت تنظیم شده وارد سالن مرغداری می شود. ...

توضیحات بیشتر
پنجره اینلت کارنا

پنجره اینلت کارنا

پنجره اینلت کارنا پنجره اینلت کارنا دریچه ای است کاملا قابل کنترل،در ابعاد مختلف که  هوای ورودی سالن از طریق آن در جهت تنظیم شده وارد سالن مرغداری می شود. ...

توضیحات بیشتر
سیلوی فلزی ذخیره دان 3.7 تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۸.۷ تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۸.۷ تن   سیلوی فلزی ذخیره دان 28.7 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت ...

توضیحات بیشتر
سیلوی فلزی ذخیره دان 3.7 تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۴.۸ تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۴.۸ تن   سیلوی فلزی ذخیره دان 24.8 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت ...

توضیحات بیشتر
سیلوی فلزی ذخیره دان 3.7 تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۱ تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۱ تن   سیلوی فلزی ذخیره دان 21 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت ...

توضیحات بیشتر
سیلوی فلزی ذخیره دان 3.7 تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۷.۱ تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۷.۱ تن   سیلوی فلزی ذخیره دان 17.1 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت ...

توضیحات بیشتر
سیلوی فلزی ذخیره دان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۳.۲ تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۳.۲ تن   سیلوی فلزی ذخیره دان 13.2تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر ...

توضیحات بیشتر
سیلوی فلزی ذخیره دان 3.7 تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۰.۵ تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۰.۵ تن   سیلوی فلزی ذخیره دان 10.5 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت ...

توضیحات بیشتر
سیلوی فلزی ذخیره دان 3.7 تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹.۳ تن

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹.۳ تن   سیلوی فلزی ذخیره دان 9.3 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت ...

توضیحات بیشتر
Call Now Button