طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
مازندران/آمل/میدان قائم/پاساژ قائم/ طبقه همکف

محصولات سیلوی فلزی طیوران تجهیز

سیلوی فلزی ذخیره دان ۳.۷ تن

قیمت ۳۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۵.۵ تن

قیمت ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۷.۲ تن

قیمت ۴۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹ تن

قیمت ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹.۳ تن

قیمت ۵۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۰.۵ تن

قیمت ۵۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۳.۲ تن

قیمت ۷۰/۳۵۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۷.۱ تن

قیمت ۷۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۱ تن

قیمت ۸۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۴.۸ تن

قیمت ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۸.۷ تن

قیمت ۱۰۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان
Call Now Button