مدیریت هوای سرد مرغداری

با کوتاه تر شدن روزها در نیمکره ی شمالی دما نیز کمتر می شود. هوای سرد به خودی خود مشکل چندانی برای مرغ های بالغ به بار نمی آورد، اما رطوبتی که همراه با آن است موجب پیدایش مشکلاتی (به ویژه مشکلات تنفسی )می شود.

ادامه مطلب