افزایش بازدهی گلخانه

با بررسی افزایش بازدهی گلخانه به عوامل کارآمد خواهیم پرداخت.هیچ گاه کمبود امکانات و سیستم های مفید و کارآمد قبل از ماه های سرد سال قابل لمس نیست .درحالیکه در بیشتر طول سال رشد نرمال گیاهان بطور عادی ادامه دارد.

ادامه مطلب