سیستم های گرم کننده سالن های مرغداری

مقایسه مزیت ها و معایب سیستم های گرم کننده سالن های مرغداری با سیستم گرمایش از کف بپردازیم.سیستم های حرارتی یکی از فاکتورهای بسیار مهم پرورش و نگهداری انبوه پرندگان، تأمین احتیاجات حرارتی محیط پرورش و نگهداری آنها در شرایط سنی مختلف است. 

ادامه مطلب