تهویه حداقلی زمستانه در مرغداری

تهویه حداقلی زمستانه در مرغداری یکی از مهمترین و بزرگترین چالشها در روند رشد جوجه ها ی گوشتی برای حفظ دمای مورد نیاز بدون از دست دادن کیفیت مطلوب هواست. که این امر در زمستان اهمیت بیشتری دارد.پس زندگی جوجه های گوشتی به منطقه و فصل سال بستگی دارد.

ادامه مطلب