نمایش دادن همه 7 نتیجه

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۰.۵ تن

ریال۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 10.5 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۳.۲ تن

ریال۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 13.2تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۷.۱ تن

ریال۹۷۲.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 17.1 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۱ تن

ریال۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 21 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۵.۵ تن

ریال۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 5.5 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۷.۲ تن

ریال۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 7.2 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹ تن

ریال۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 9 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.