در حال نمایش 8 نتیجه

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۱.۲ تن

قیمت اصلی ریال۹۳۷.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۸۹۰.۱۵۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۴ تن

قیمت اصلی ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۸.۳ تن

قیمت اصلی ریال۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۲.۶ تن

قیمت اصلی ریال۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۳۲۰.۵۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۶.۸ تن

قیمت اصلی ریال۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۵۹۶.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۳۱.۲ تن

قیمت اصلی ریال۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۷۳۸.۵۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۷.۳ تن

قیمت اصلی ریال۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۶۲۷.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹.۷ تن

قیمت اصلی ریال۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۸۰۲.۷۵۰.۰۰۰ است.