در حال نمایش 9 نتیجه

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۱.۲ تن

قیمت اصلی ریال۹۳۷.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۴ تن

قیمت اصلی ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۸.۳ تن

قیمت اصلی ریال۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۲.۶ تن

قیمت اصلی ریال۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۶.۸ تن

قیمت اصلی ریال۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۳۱.۲ تن

قیمت اصلی ریال۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۵.۴ تن

قیمت اصلی ریال۵۶۲.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۷.۳ تن

قیمت اصلی ریال۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۵۹۴.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹.۷ تن

قیمت اصلی ریال۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ است.