86 300x300 - بست موف پلاستیکی آبخوری نیپل

بست موف پلاستیکی آبخوری نیپل یک قطعه قابل انعطاف جهت اتصال در لوله آبخوری نیپل می باشد. موف پلاستیکی آبخوری نیپل در دو مدل چهار گوش و دایره ای شکل تولید می شوند. که هرکدام برای لوله های چهار گوش و دایره ای شکل طراحی شده اند. نصب موف پلاستیکی آبخوری نیپل به چند روش انجام می شود. برخی فقط با چسب پی وی سی  آنرا نصب می کنند.

برخی با بست لوله آنرا نصب می کنند و برخی هم علاوه بر چسب ،بست لوله هم می بندند. به نظر ما هر یک از این سه روش اگر بطور صحیح و با کیفیت انجام پذیر می تواند. کفایت کند .و در صورت عدم نصب صحیح نشتی آب وخسیسی بستر مشکل بزرگی هست. که برای مرغدار بوجود می آید و باعث بروز بیماری در گله می شود.

قیمت ۵/۰۰۰ تومان