محصولات انتقال دان طیوران تجهیز

انتقال دان قطر ۹۰

قیمت خط ۲۷۰/۰۰۰ تومان

سر و ته ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

الکتروگیربکس ۱ اسب انتقال دان

قیمت ۷/۸۰۰/۰۰۰۰ تومان

الکتروگیربکس ۱.۵ اسب انتقال دان

قیمت ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

الکتروگیربکس ۲ اسب انتقال دان

قیمت ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سر خط انتقال دان قطر ۹۰

قیمت ۵۰۰/۰۰۰ تومان

فنر انتقال دان قطر ۷۰

قیمت ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

فنر انتقال دان قطر ۱۰۰ افریقایی

قیمت ۲۵۰/۰۰۰ تومان

لوله انتقال دان قطر ۹۰

قیمت ۵۰۰/۰۰۰ تومان

لوله انتقال دان قطر ۱۲۵

قیمت ۵۵۰/۰۰۰ تومان

ته خط انتقال دان ۹۰

قیمت ۵۰۰/۰۰۰ تومان

شوتینگ انتقال دان ۹۰

قیمت ۷۰/۰۰۰ تومان

قیف پلاستیکی خروجی انتقال دان

قیمت ۷۵/۰۰۰ تومان