آبخوری نیپل

آبخوری نیپل

سیستم دانخوری بشقابی

دانخوری بشقابی

مدیریت هوای سرد مرغداری

دانخوری بشقابی اتوماتیک

دانخوری بشقابی اتوماتیک

آبخوری نیپل

آبخوری نیپل

آبخوری نیپل

آبخوری نیپل

دانخوری بشقابی اتوماتیک

دانخوری بشقابی اتوماتیک

معایب سیستم دانخوری بشقابی

معایب سیستم دانخوری بشقابی

دانخوری بشقابی اتوماتیک

دانخوری بشقابی اتوماتیک

شاتر ورودی هوا پد کولینگ سلولزی پد کولینگ سلولزی پد کولینگ سلولزی

سیلوی فلزی ذخیره دان مرغداری

سیلوی فلزی ذخیره دان مرغداری

سیلوی فلزی ذخیره دان مرغداری

سیلوی فلزی ذخیره دان مرغداری

سیستم انتقال دان

دانخوری بشقابی اتوماتیک

دانخوری بشقابی اتوماتیک

دانخوری بشقابی اتوماتیک

دانخوری بشقابی اتوماتیک

احداث سالن مرغداری

احداث سالن مرغداری

پد کولینگ سلولزی