محصولات هواکش طیوران تجهیز

هواکش ۱۴۰ شش پره بیگ پرشین

قیمت ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۰۰ شش پره بیگ پرشین

قیمت ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۴۰ شش پره بیگ هردزمن

قیمت ۱۸/۸۷۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۰۰ شش پره بیگ هردزمن

قیمت ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۴۰ شش پره الوند

قیمت ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۰۰ شش پره الوند

قیمت ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۴۰ پنج پره الوند

قیمت ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۴۰ سه پره الوند

قیمت ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۴۰ شش پره خزرالکتریک

قیمت ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۰۰ شش پره خزرالکتریک

قیمت ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۰۰ شش پره تات

قیمت ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۳۰ اوربیت الوند

قیمت ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۸۰ اوربیت الوند

قیمت ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان

کلاج گریز از مرکز هواکش

قیمت ۴۲۰/۰۰۰ تومان