محصولات پدکولینگ سلولزی طیوران تجهیز

پد سلولزی قطر ۱۰ کولان سل

قیمت ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

پد سلولزی قطر ۱۰ هواسلولز

قیمت ۹۱۶/۰۰۰ تومان

پد سلولزی قطر ۱۵ کولان سل

قیمت ۵۳۰/۰۰۰ /۱ تومان

پد سلولزی قطر ۱۵ هواسلولز

قیمت ۱/۳۸۰/۰۰۰ تومان