محصولات مه پاش طیوران تجهیز

پکیج کامل مه پاش ۱۱۰ بار برتونیلی

قیمت ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

پکیج کامل مه پاش ۲۰۰ بار برتونیلی

قیمت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

الکتروپمپ ۱۱۰ بار مه پاش برتونیلی

قیمت ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

الکتروپمپ ۲۰۰ بار مه پاش برتونیلی

قیمت ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابتدای خط فیتینگی مه پاش

قیمت ۸۰/۰۰۰ تومان

دو راهی فیتینگی مه پاش

قیمت ۸۰/۰۰۰ تومان

سه راهی فیتینگی مه پاش

قیمت ۹۰/۰۰۰ تومان

پایه نازل یک طرفه فیتینگی مه پاش

قیمت ۶۰/۰۰۰ تومان

پایه نازل دو طرفه فیتینگی مه پاش

قیمت ۶۰/۰۰۰ تومان

ته خط دو طرفه فیتینگی مه پاش

قیمت ۸۰/۰۰۰ تومان

شیلنگ پلی آمید مه پاش

قیمت ۶۰/۰۰۰ تومان

نازل مه پاش استیل

قیمت ۴۰/۰۰۰ تومان