محصولات فن سیرکوله طیوران تجهیز

فن سیرکوله استیل ۴۰ تات

قیمت ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله استیل ۵۰ تات

قیمت ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله استیل ۶۰ تات

قیمت ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله گالوانیزه ۶۰ تات

قیمت ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله گالوانیزه ۵۰ تات

قیمت ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله گالوانیزه ۴۰ تات

قیمت ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان