محصولات سیلوی فلزی طیوران تجهیز

سیلوی فلزی ذخیره دان ۳.۷ تن

قیمت ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۵.۵ تن

قیمت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۷.۲ تن

قیمت ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹ تن

قیمت ۶۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹.۳ تن

قیمت ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۰.۵ تن

قیمت ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۳.۲ تن

قیمت ۸۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۷.۱ تن

قیمت ۹۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۱ تن

قیمت ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۴.۸ تن

قیمت ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۸.۷ تن

قیمت ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان